WhatsApp เพิ่มฟีเจอร์ใส่เครื่องหมาย @ เพื่อเมนชั่นถึงผู้ใช้เป็นรายคนในการแชทแบบกลุ่ม

WhatsApp ขยายจำนวนคนที่ร่วมกลุ่มแชทจาก 100 คน มาเป็น 256 คน ดังนั้นการพูดคุยอาจเป็นเรื่องยากมาก ว่ากำลังเอ่ยถึงใครในกลุ่มสำหรับข้อความแต่ละข้อความ ดังนั้นเพื่อให้การพูดคุยกันในแชทกลุ่มง่ายขึ้น WhatsApp จึงได้เพิ่มฟีเจอร์ใส่เครื่อง @ เพื่อเมนชั่นถึงผู้ใช้งานเป็นรายคนในการแชทแบบกลุ่มนั่นเอง ตอนนี้ยังเป็นฟีเจอร์ในรุ่น Beta อยู่ และยังไม่สามารถแจ้งเตือนไปยังบุคคลที่ถูกเมนชั่นหาได้ แต่อนาคตเชื่อว่าความสามารถนี้ต้องมาแน่นอน